/سايت رضا قاسمي/ الواح شيشه ای /

نشريه ادبی


شهرنوش پارسی پور

صندوق پستی

برای بهتر دیدن صفحه روی آن کلیک کنید.

1

2

3

4

5

6

برگرفته از بررسی کتاب(شماره 20 دوره جديد، شال پنجم، زمستان 1374 چاپ آمريکا


 

صفحه‌ی نخست

داستان

شعر

مقاله

نمايشنامه

گفت و گو

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس
 


 

 

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ مگر با اجازه کتبی دوات. لينک دادن البته کار زيبائی ست.

برگشت